Forum turystyczne serwisu www.turysci.info Forum Index Forum turystyczne serwisu www.turysci.info
Kurorty, hotele, biura - opinie w jednym miejscu!
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Regulamin konkursu

 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum turystyczne serwisu www.turysci.info Forum Index -> Konkurs "Twoje wspomnienia z wakacji" - edycja 2012
View previous topic :: View next topic  
Author Message
zypolek
Administrator


Joined: 12 Jun 2008
Posts: 534

PostPosted: 2012-07-08, 09:17    Post subject: Regulamin konkursu Reply with quote

1. Regulamin okre?la zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez portal turystyczny www.turysci.info
2. Nagrody w konkursie ufundowane s? przez serwis turysci.info oraz sponsorów, których b?dzie uzupe?niana wraz z ich nap?ywaniem.
3. Uczestnicz?c w konkursie zgadzasz si? ze wszystkimi postanowieniami regulaminu.
4. Konkurs rozpoczyna si? dnia 3 lipca, a ko?czy 30 wrze?nia 2012.
5. Zasady konkursu okre?lone zosta?y pod adresem:
6. Uczestnikiem Konkursu organizowanego za po?rednictwem serwisu turysci.info mo?e by? ka?da osoba fizyczna znaj?ca j?zyk polski lecz nagrody wysy?ane s? tylko i wy??cznie na adresy polskie.
7. Osoby niepe?noletnie mog? bra? udzia? w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub prawnego opiekuna.
9. Spis osób bior?cych udzia? w konkursie znajduje si? pod adresem:
10. Zwyci?scy konkursu zostan? wy?onieni 7 pa?dziernika 2012 roku. Osoby te b?d? powiadomione o tym fakcie drog? mailow?.
11. W konkursie pod uwag? brane s? tylko artyku?y dodane przez zarejestrowanych u?ytkowników forum serwisu turysci.info. Artyku?y musz? by? napisane przez u?ytkownika. W przypadku dodania artyku?u pochodz?cego z innego serwisu u?ytkownik zostaje wykluczony z konkursu oraz zbanowany na forum.
12. Artyku?y dodane przez u?ytkowników staj? si? w?asno?ci? serwisu turysci.info i zakazane jest dodawanie ich do innych serwisów.
13. W przypadku nagród o charakterze nie pieni??nym nie podlega ich zamiana na równowarto?? pieni??n?.
14. Wygrane o warto?ci nie przewy?szaj?cej kwoty ustalonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr.14 poz. 176 z pó?niejszymi zmianami) tj. 760 z? s? wolne od podatku dochodowego. Nagroda oczywi?ci nie przekracza tej kwoty.
15. Do otrzymania nagrody konieczne jest podawanie prawdziwych danych adresowych zwyci?scy.
16. Laureatów konkursu wybiera? b?dziemy na podstawie:
1) opinii jury o tekstach
17. Uczestnicy Konkursu wyra?aj? zgod? na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez serwis turysci.info w celach zwi?zanych z przeprowadzaniem Konkursu. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, uczestnicy konkursu maj? prawo wgl?du do swoich danych, ich poprawiania, a tak?e usuni?cia.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowie? niniejszego regulaminu.
19. Organizatorem konkursu jest

Agencja Kreatywna Sofista
ul. Starzy?skiego 4/95
42-224 Cz?stochowa
NIP 7991897502
REGON 241636642
Numer wpisu do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej: 89911
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum turystyczne serwisu www.turysci.info Forum Index -> Konkurs "Twoje wspomnienia z wakacji" - edycja 2012 All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group